Nezisková organizácia EPIC

V roku 2011, na základe dobrých skúseností  organizácie EPIC Assist (pôvodne EPIC Employment Service Inc)  zo spolupráce s viacerými organizáciami na Slovensku v oblasti skvalitňovania služieb zamestnanosti a zvyšovania zamestnanosti ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením, vzniklo rozhodnutie založiť prvú európsku pobočku práve v Bratislave. Nezisková organizácia EPIC bola na Slovensku zaregistrovaná svojou materskou organizáciou 19. júna 2012.

Nezisková organizácia EPIC je členom Americkej obchodnej komory, siete Social Innovation Europe  a nadväzuje na hodnoty a poslanie svojej materskej organizácie.

Vízia
Byť inovatívnym a jedinečným poskytovateľom komunitne orientovaných služieb.

Misia
Posilňovať jednotlivcov, komunity a prostredie pri prekonávaní znevýhodnení a tým umožniť plné využitie ich potenciálu.

Hlavné ciele

  • ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín

  •    iniciovať a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni
  •    zvyšovať povedomie o zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia
  •    poskytovať individualizované služby zamestnanosti určené pre znevýhodnené skupiny
Deafinitely Clean je projekt, ktorý riadi Nezisková organizácia EPIC. Projekt ponúka príležitosť znevýhodneným osobám získavať dodatočné príjmy a poskytuje cestu prechodu na trh práce. Týmto projektom realizujeme našu víziu a poslanie.

 

Kontakt

Arnold Ponesz, n.o. EPIC
Panenská 29
811 03
Bratislava

+421 911 221 266
+421 (0) 2 5910 4280Ponuka služieb

=> upratovanie domácností
=> upratovanie kancelárií
=> umývanie okien
=> služby na požiadanie

Služba vznikla ako projekt ročného štúdia na Sokratovom inštitúte. V roku 2016 nás podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode